Выбор языка:
Russian Ukrainian English German
 

 

anketa
Новости
20 лет был инвалидом. Поругался с МСЭКа, не видать мне инвалидность уж теперь та на века.
О нас
О председателе
О нас пишут
Они - ВАШИ ВРАГИ
Новости
Фотогалерея
Районные организации
Работа с общ. организациями
Заявления, Суды
Контакты
Благодарности
Анкета
Устав
Законодательство в помощь
Обратная связь
Карта сайта
Фотогаллерея
Гостевая книга
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня45
mod_vvisit_counterВчера245
mod_vvisit_counterНа этой неделе290
mod_vvisit_counterВ этом месяце3243
mod_vvisit_counterЗа всё время806503
 
 
 

 
Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту Версия в формате PDF Версия для печати Отправить на e-mail
05.08.2008
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЗАКОН
Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї
їх соцiального захисту

( Вiдомостi Верховної Ради (ВВР), 1993, N 45, ст.425 )
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЗАКОН
Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї
їх соцiального захисту
( Вiдомостi Верховної Ради (ВВР), 1993, N 45, ст.425 )
( Вводиться в дiю Постановою ВР
N 3552-Xii вiд 22.10.93, ВВР, 1993, N 45, ст.426 )
( iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами
N 3898-Xii вiд 01.02.94, ВВР, 1994, N 20, ст.120
N 458/95-ВР вiд 23.11.95, ВВР, 1995, N 44, ст.329
N 488/95-ВР вiд 22.12.95, ВВР, 1996, N 1, ст. 1
N 498/95-ВР вiд 22.12.95, ВВР, 1996, N 3, ст. 11
N 608/96-ВР вiд 17.12.96, ВВР, 1997, N 8, ст. 62
N 367-XiV вiд 25.12.98, ВВР, 1999, N 24, ст.209
N 944-XiV вiд 14.07.99, ВВР, 1999, N 38, ст.342
N 2349-iii вiд 05.04.2001, ВВР, 2001, N 22, ст.106
N 52-iV вiд 04.07.2002, ВВР, 2002, N 35, ст.263
N 231-iV вiд 21.11.2002, ВВР, 2002, N 52, ст.379
N 662-iV вiд 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209 -
набуває чинностi 01.08.2003 року
N 760-iV вiд 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.245
N 968-iV вiд 19.06.2003, ВВР, 2003, N 45, ст.359
N 1109-iV вiд 10.07.2003, ВВР, 2004, N 7, ст.52 -
набуває чинностi з 01.01.2004
N 1219-iV вiд 02.10.2003, ВВР, 2004, N 10, ст.106 -
набуває чинностi з 01.01.2004
N 1770-iV вiд 15.06.2004, ВВР, 2004, N 37, ст.450
N 2010-iV вiд 10.09.2004, ВВР, 2005, N 1, ст.19
N 2202-iV вiд 18.11.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.98
N 2212-iV вiд 18.11.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.101
N 2256-iV вiд 16.12.2004, ВВР, 2005, N 5, ст.120
N 2285-iV вiд 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
N 2344-iV вiд 13.01.2005, ВВР, 2005, N 9, ст.185
N 2458-iV вiд 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.262
N 2505-iV вiд 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст.267
N 2878-iV вiд 08.09.2005
N 2939-iV вiд 05.10.2005
N 3174-iV вiд 01.12.2005 -
набирає чинностi з 01.01.2007р.)
Цей Закон визначає правовий статус ветеранiв вiйни, забезпечує створення належних умов для їх життєзабезпечення, сприяє формуванню в суспiльствi шанобливого ставлення до них.
Роздiл i Загальнi положення
Стаття 1. Основнi завдання Закону
Закон спрямований на захист ветеранiв вiйни шляхом:
створення належних умов для пiдтримання здоров'я та активного довголiття;
органiзацiї соцiального та iнших видiв обслуговування, змiцнення матерiально-технiчної бази створених для цiєї мети закладiв i служб та пiдготовки вiдповiдних спецiалiстiв;
виконання цiльових програм соцiального i правового захисту ветеранiв вiйни;
надання пiльг, переваг та соцiальних гарантiй у процесi трудової дiяльностi вiдповiдно до професiйної пiдготовки i з урахуванням стану здоров'я.
Стаття 2. Законодавство про статус ветеранiв вiйни та гарантiї їх соцiального захисту
Законодавство України про статус ветеранiв вiйни та їх соцiальнi гарантiї складається з цього Закону та iнших актiв законодавства України.
Права та пiльги для ветеранiв вiйни i членiв їх сiмей, встановленi ранiше законодавством України i законодавством колишнього Союзу РСР, не можуть бути скасованi без їх рiвноцiнної замiни. ( Статтю 2 доповнено частиною другою згiдно iз Законом N 488/95-ВР вiд 22.12.95 )
Нормативнi акти органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, якi обмежують права i пiльги ветеранiв вiйни, передбаченi цим Законом, є недiйсними. ( Статтю 2 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом N 488/95-ВР вiд 22.12.95 )
Мiсцевi Ради, пiдприємства, установи та органiзацiї мають право за рахунок власних коштiв i благодiйних надходжень встановлювати додатковi гарантiї щодо соцiального захисту ветеранiв вiйни. ( Частина четверта статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 488/95-ВР вiд 22.12.95 )
Стаття 3. Мiжнароднi договори України
Якщо мiжнародними договорами або угодами, в яких бере участь Україна, встановленi бiльш високi вимоги щодо захисту ветеранiв вiйни, нiж тi, що їх мiстить законодавство України, то застосовуються норми мiжнародного договору або мiжнародної угоди.
Роздiл ii Поняття i змiст статусу ветеранiв вiйни
та осiб, на яких поширюється чиннiсть цього закону
Стаття 4. Ветерани вiйни
Ветеранами вiйни є особи, якi брали участь у захистi Батькiвщини чи в бойових дiях на територiї iнших держав.
До ветеранiв вiйни належать: учасники бойових дiй, iнвалiди вiйни, учасники вiйни.
Стаття 5. Учасники бойових дiй
Учасниками бойових дiй є особи, якi брали участь у виконаннi бойових завдань по захисту Батькiвщини у складi вiйськових пiдроздiлiв, з'єднань, об'єднань всiх видiв i родiв вiйськ Збройних Сил дiючої армiї (флоту), у партизанських загонах i пiдпiллi та iнших формуваннях як у воєнний, так i у мирний час *.
________________
* Перелiк пiдроздiлiв, що входили до складу дiючої армiї, та iнших формувань визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Стаття 6. Особи, якi належать до учасникiв бойових дiй
Учасниками бойових дiй визнаються:
1) вiйськовослужбовцi, якi проходили службу у вiйськових пiдроздiлах, частинах, штабах i установах, що входили до складу дiючої армiї в перiод громадянської та Великої Вiтчизняної воєн, пiд час iнших бойових операцiй по захисту Батькiвщини, партизани i пiдпiльники громадянської та Великої Вiтчизняної воєн;
2) учасники бойових дiй на територiї iнших країн - вiйськовослужбовцi Радянської Армiї, Вiйськово-Морського Флоту, Комiтету державної безпеки, особи рядового, начальницького складу i вiйськовослужбовцi Мiнiстерства внутрiшнiх справ колишнього Союзу РСР (включаючи вiйськових та технiчних спецiалiстiв i радникiв), працiвники вiдповiдних категорiй, якi за рiшенням Уряду колишнього Союзу РСР проходили службу, працювали чи перебували у вiдрядженнi в державах, де в цей перiод велися бойовi дiї, i брали участь у бойових дiях чи забезпеченнi бойової дiяльностi вiйськ (флотiв).
Вiйськовослужбовцi Збройних Сил України, Служби безпеки України, особи рядового, начальницького складу i вiйськовослужбовцi Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, iнших вiйськових формувань, створюваних Верховною Радою України, якi за рiшенням вiдповiдних державних органiв були направленi для виконання миротворчих мiсiй або у вiдрядження в держави, де в цей перiод велися бойовi дiї.
Перелiк держав, зазначених у цьому пунктi, перiоди бойових дiй у них та категорiї працiвникiв визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України;
3) вiйськовослужбовцi, а також особи начальницького i рядового складу органiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ i органiв Комiтету державної безпеки колишнього Союзу РСР, якi в перiод Великої Вiтчизняної вiйни проходили службу в мiстах, участь в оборонi яких зараховується до вислуги рокiв для призначення пенсiї на пiльгових умовах, встановлених для вiйськовослужбовцiв частин дiючої армiї;
4) особи вiльнонайманого складу Збройних Сил, вiйськ i органiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ i Комiтету державної безпеки колишнього Союзу РСР, якi займали штатнi посади у вiйськових пiдроздiлах, частинах, штабах i установах, що входили до складу дiючої армiї в перiод Великої Вiтчизняної вiйни та iншi перiоди ведення бойових дiй, або перебували в цi перiоди у мiстах, участь в оборонi яких зараховується до вислуги рокiв для призначення пенсiї на пiльгових умовах, встановлених для вiйськовослужбовцiв частин дiючої армiї;
5) колишнi вiйськовослужбовцi, особи вiльнонайманого складу, а також колишнi бiйцi винищувальних батальйонiв, взводiв i загонiв захисту народу та iнших формувань, що брали безпосередню участь у бойових операцiях по лiквiдацiї диверсiйно-терористичних груп фашистської Нiмеччини та iнших незаконних формувань i груп на територiї колишнього Союзу РСР;
6) працiвники спецiальних формувань Народного комiсарiату шляхiв, Народного комiсарiату зв'язку, Народного комiсарiату охорони здоров'я, плаваючого складу промислових i транспортних суден i льотно-пiдйомного складу авiацiї Народного комiсарiату рибної промисловостi колишнього Союзу РСР, морського i рiчкового флоту, льотно-пiдйомного складу авiацiї Головного управлiння Пiвнiчного морського шляху, переведенi у перiод Великої Вiтчизняної вiйни на становище осiб, що перебували у лавах Червоної Армiї i виконували завдання в iнтересах армiї та флоту в межах тилових кордонiв дiючих фронтiв або оперативних зон дiючих флотiв, а також члени екiпажiв суден транспортного флоту, якi були захопленi в портах фашистської Нiмеччини 22 червня 1941 року на порушення Конвенцiї про становище ворожих торгових суден на початку воєнних дiй (Гаага, 1907 рiк);
7) особи, якi в перiод Великої Вiтчизняної вiйни перебували у складi частин i пiдроздiлiв дiючої армiї та флоту як сини, вихованцi полкiв i юнги до досягнення ними повнолiття;
8) особи, якi брали участь у бойових дiях проти фашистської Нiмеччини та її союзникiв у роки другої свiтової вiйни на територiї iнших держав у складi армiй союзникiв колишнього СРСР, партизанських загонiв, пiдпiльних груп та iнших антифашистських формувань;
9) працiвники сфери культурного обслуговування фронтiв, якi в перiод Великої Вiтчизняної вiйни або в перiод ведення бойових дiй в iнших державах виступали перед воїнами дiючих армiй, флотiв, вiйськових з'єднань i контингентiв;
10) особи, якi в перiод з 8 вересня 1941 року по 27 сiчня 1944 року працювали на пiдприємствах, в установах i органiзацiях мiста Ленiнграда i нагородженi медаллю "За оборону Ленiнграда", та особи, нагородженi знаком "Жителю блокадного Ленiнграда", а також особи, якi з 30 жовтня 1941 року по 4 липня 1942 року брали участь у оборонi мiста Севастополя i нагородженi медаллю "За оборону Севастополя"; ( Пункт 10 статтi 6 в редакцiї Закону N 2202-iV вiд 18.11.2004 )
11) особи, якi були залученi командуванням вiйськових частин, державними i громадськими органiзацiями до розмiнування полiв i об'єктiв народного господарства, та особи, якi на мiнних тральщиках брали участь у траленнi бойових мiн у територiальних i нейтральних водах у воєнний i повоєнний час;
12) особи, якi у неповнолiтньому вiцi були призванi до лав Радянської Армiї i Вiйськово-Морського Флоту пiд час вiйськових призовiв 1941-1945 рокiв;
13) вiйськовозобов'язанi, якi призивалися на навчальнi збори i направлялися до Афганiстану в перiод ведення там бойових дiй;
14) вiйськовослужбовцi автомобiльних батальйонiв, якi направлялися до Афганiстану для доставки вантажiв у цю країну в перiод ведення там бойових дiй;
15) вiйськовослужбовцi льотного складу, якi здiйснювали вильоти на бойовi завдання до Афганiстану з територiї колишнього Союзу РСР;
16) вояки Української повстанчої армiї, якi брали участь у бойових дiях проти нiмецько-фашистських загарбникiв на тимчасово окупованiй територiї України в 1941-1944 роках, якi не вчинили злочинiв проти миру i людства та реабiлiтованi вiдповiдно до Закону України "Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй в Українi" ( 962-12 );
17) вiйськовослужбовцi та особи, якi були зарахованi до частин мiсцевої протиповiтряної оборони Народного Комiсарiату внутрiшнiх справ колишнього Союзу РСР i брали безпосередню участь у вiдбиваннi ворожих нальотiв, лiквiдацiї наслiдкiв бомбардувань та артилерiйських обстрiлiв, що здiйснювалися спецiально сформованими частинами. ( Частину першу статтi 6 доповнено пунктом 17 згiдно iз Законом N 2349-iii вiд 05.04.2001 )
( Частину другу статтi 6 виключено на пiдставi Закону N 2256-iV вiд 16.12.2004 )
( Стаття 6 в редакцiї Закону N 488/95-ВР вiд 22.12.95 )
Стаття 7. Особи, якi належать до iнвалiдiв вiйни
До iнвалiдiв вiйни належать особи з числа вiйськовослужбовцiв дiючої армiї та флоту, партизанiв, пiдпiльникiв, працiвникiв, якi стали iнвалiдами внаслiдок поранення, контузiї, калiцтва, захворювання, одержаних пiд час захисту Батькiвщини, виконання обов'язкiв вiйськової служби (службових обов'язкiв) чи пов'язаних з перебуванням на фронтi, у партизанських загонах i з'єднаннях, пiдпiльних органiзацiях i групах та iнших формуваннях, визнаних такими законодавством України, в районi воєнних дiй, на прифронтових дiльницях залiзниць, на спорудженнi оборонних рубежiв, вiйськово-морських баз та аеродромiв у перiод громадянської та Великої Вiтчизняної воєн або з участю в бойових дiях у мирний час.
До iнвалiдiв вiйни належать також iнвалiди з числа:
1) вiйськовослужбовцiв, осiб вiльнонайманого складу, якi стали iнвалiдами внаслiдок поранення, контузiї, калiцтва або захворювання, одержаних пiд час захисту Батькiвщини, виконання iнших обов'язкiв вiйськової служби, пов'язаних з перебуванням на фронтi в iншi перiоди, з лiквiдацiєю наслiдкiв Чорнобильської катастрофи, ядерних аварiй, ядерних випробувань, з участю у вiйськових навчаннях iз застосуванням ядерної зброї, iншим ураженням ядерними матерiалами;
2) осiб начальницького i рядового складу органiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ i органiв Комiтету державної безпеки колишнього Союзу РСР, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України i Служби безпеки України та iнших вiйськових формувань, якi стали iнвалiдами внаслiдок поранення, контузiї, калiцтва або захворювання, одержаних пiд час виконання службових обов'язкiв, лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи, ядерних аварiй, ядерних випробувань, участi у вiйськових навчаннях iз застосуванням ядерної зброї, iнших уражень ядерними матерiалами;
( Пункт 3 частини другої статтi 7 виключено на пiдставi Закону N 2256-iV вiд 16.12.2004 )
4) осiб, якi стали iнвалiдами внаслiдок поранень чи iнших ушкоджень здоров'я, одержаних у районах бойових дiй у перiод Великої Вiтчизняної вiйни та вiд вибухових речовин, боєприпасiв i вiйськового озброєння у повоєнний перiод, а також пiд час виконання робiт, пов'язаних з розмiнуванням боєприпасiв часiв Великої Вiтчизняної вiйни незалежно вiд часу їх виконання;
5) осiб, якi стали iнвалiдами внаслiдок воєнних дiй громадянської та Великої Вiтчизняної воєн або стали iнвалiдами iз зазначених причин у неповнолiтньому вiцi у воєннi та повоєннi роки;
6) вiйськовослужбовцiв, осiб вiльнонайманого складу, а також колишнiх бiйцiв винищувальних батальйонiв, взводiв i загонiв захисту народу та iнших осiб, якi брали безпосередню участь у бойових операцiях по лiквiдацiї диверсiйно-терористичних груп та iнших незаконних формувань на територiї колишнього Союзу РСР i стали iнвалiдами внаслiдок поранення, контузiї або калiцтва, одержаних пiд час виконання службових обов'язкiв у цих батальйонах, взводах i загонах у перiод з 22 червня 1941 року по 31 грудня 1954 року;
7) учасникiв бойових дiй на територiї iнших держав, якi стали iнвалiдами внаслiдок поранення, контузiї, калiцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах;
8) осiб, якi брали безпосередню участь у бойових дiях пiд час Великої Вiтчизняної вiйни та вiйни з Японiєю i стали iнвалiдами внаслiдок загального захворювання або захворювання, отриманого пiд час проходження вiйськової служби чи служби в органах внутрiшнiх справ, державної безпеки, iнших вiйськових формуваннях; ( Частину другу статтi 7 доповнено пунктом 8 згiдно iз Законом N 760-iV вiд 15.05.2003; в редакцiї Законiв N 1770-iV вiд 15.06.2004, N 2939-iV вiд 05.10.2005 )
9) осiб, залучених до складу формувань Цивiльної оборони, якi стали iнвалiдами внаслiдок захворювань, пов'язаних з лiквiдацiєю наслiдкiв Чорнобильської катастрофи. ( Частину другу статтi 7 доповнено пунктом 9 згiдно iз Законом N 1770-iV вiд 15.06.2004 ) ( Стаття 7 в редакцiї Закону N 488/95-ВР вiд 22.12.95 )
Стаття 8. Учасники вiйни
Учасниками вiйни визнаються вiйськовослужбовцi, якi в перiод вiйни проходили вiйськову службу у Збройних Силах колишнього СРСР, трудiвники тилу, а також iншi особи, передбаченi цим Законом.
Стаття 9. Особи, якi належать до учасникiв вiйни
Учасниками вiйни вважаються:
1) вiйськовослужбовцi, якi проходили вiйськову службу у Збройних Силах, вiйськах i органах Мiнiстерства внутрiшнiх справ, Комiтету державної безпеки колишнього Союзу РСР чи в армiях його союзникiв у перiод Великої Вiтчизняної вiйни 1941-1945 рокiв та вiйни 1945 року з iмперiалiстичною Японiєю або навчались у цей перiод у вiйськових училищах, школах i на курсах; ( Пункт 1 статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2344-iV вiд 13.01.2005 )
2) особи, якi в перiод Великої Вiтчизняної вiйни 1941-1945 рокiв та вiйни 1945 року з iмперiалiстичною Японiєю працювали в тилу на пiдприємствах, в установах, органiзацiях, колгоспах, радгоспах, iндивiдуальних сiльських господарствах, на спорудженнi оборонних рубежiв, заготiвлi палива, продуктiв, переганяли худобу, навчались у цей перiод у ремiсничих, залiзничних училищах, школах i училищах фабрично-заводського навчання та iнших закладах професiйно-технiчної освiти, на курсах професiйної пiдготовки або пiд час навчання в школах, вищих i середнiх спецiальних навчальних закладах працювали в народному господарствi та на вiдбудовi об'єктiв господарського i культурного призначення.
До учасникiв вiйни належать також особи, якi в перiод Великої Вiтчизняної вiйни працювали на територiях, що пiсля 1944 року ввiйшли до складу колишнього Союзу РСР, а також громадяни, якi за направленням державних органiв колишнього Союзу РСР працювали в державах - союзницях СРСР. ( Абзац другий пункту 2 статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 1219-iV вiд 02.10.2003 - набуває чинностi з 01.01.2004 )
Особам, якi народилися до 31 грудня 1932 року включно i з поважних причин не мають можливостi подати документи, що пiдтверджують факт роботи в перiод вiйни, статус учасника вiйни може бути встановлено за поданням вiдповiдних комiсiй у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Особам, якi народилися пiсля 31 грудня 1932 року, статус учасника вiйни може бути встановлено лише за наявностi документiв та iнших доказiв, що незаперечно пiдтверджують факт роботи в перiод вiйни.
Учасниками вiйни визнаються особи, нагородженi орденами i медалями колишнього Союзу РСР за самовiддану працю i бездоганну вiйськову службу в тилу в роки Великої Вiтчизняної вiйни та вiйни з iмперiалiстичною Японiєю; ( Пункт 2 статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2344-iV вiд 13.01.2005 )
3) члени груп самозахисту об'єктових i аварiйних команд мiсцевої протиповiтряної оборони, народного ополчення, що дiяли в перiод Великої Вiтчизняної вiйни;
4) особи, якi в перiод Великої Вiтчизняної вiйни перебували у складi армiї та флоту як сини, вихованцi полкiв та юнги до досягнення ними повнолiття;
( Пункт 5 статтi 9 виключено на пiдставi Закону N 2256-iV вiд 16.12.2004 )
6) працiвники, якi на контрактнiй основi направлялися на роботу в держави, де велися бойовi дiї (включаючи Республiку Афганiстан у перiод з 1 грудня 1979 року по грудень 1989 року), i не входили до складу обмеженого контингенту радянських вiйськ;
7) дружини (чоловiки) вiйськовослужбовцiв, якi працювали за наймом у державах, зазначених у пунктi 6 цiєї статтi, в перiод ведення бойових дiй у них i не входили до складу обмеженого контингенту радянських вiйськ;
8) особи, якi в перiод Великої Вiтчизняної вiйни 1941-1945 рокiв вiдбували покарання в мiсцях позбавлення волi або перебували в засланнi i реабiлiтованi вiдповiдно до чинного законодавства України та колишнього СРСР;
( Пункт 9 статтi 9 виключено на пiдставi Закону N 2256-iV вiд 16.12.2004 )
10) особи, якi в перiод Великої Вiтчизняної вiйни 1941-1945 рокiв добровiльно подавали матерiальну, фiнансову чи iншу допомогу вiйськовим частинам, госпiталям, партизанським загонам, пiдпiльним групам, iншим формуванням та окремим вiйськовослужбовцям у їх боротьбi проти нiмецько-фашистських загарбникiв за умови незаперечного пiдтвердження цих фактiв;
11) особи, якi пiсля 9 вересня 1944 року були переселенi на територiю України з територiї iнших країн; ( Статтю 9 доповнено пунктом 11 згiдно iз Законом N 1219-iV вiд 02.10.2003 - набуває чинностi з 01.01.2004 )
12) особи, якi пiд час оборони мiста Севастополя з 30 жовтня 1941 року по 4 липня 1942 року проживали на його територiї. ( Статтю 9 доповнено пунктом 12 згiдно iз Законом N 2202-iV вiд 18.11.2004 ) ( Стаття 9 в редакцiї Закону N 488/95-ВР вiд 22.12.95 )
Стаття 10. Особи, на яких поширюється чиннiсть цього Закону
Чиннiсть цього Закону поширюється на:
1) сiм'ї вiйськовослужбовцiв, партизанiв, пiдпiльникiв, учасникiв бойових дiй на територiї iнших держав, прирiвняних до них осiб, зазначених у статтях 6 i 7 цього Закону, якi загинули (пропали безвiсти) або померли внаслiдок поранення, контузiї чи калiцтва, одержаних пiд час захисту Батькiвщини або виконання iнших обов'язкiв вiйськової служби (службових обов'язкiв), а також внаслiдок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронтi або одержаного в перiод проходження вiйськової служби чи на територiї iнших держав пiд час воєнних дiй та конфлiктiв;
сiм'ї вiйськовослужбовцiв, осiб начальницького i рядового складу, якi призивалися на збори вiйськовозобов'язаних Мiнiстерства оборони, органiв внутрiшнiх справ i державної безпеки колишнього Союзу РСР i загинули (померли) пiд час виконання завдань по охоронi громадського порядку при надзвичайних ситуацiях, пов'язаних з антигромадськими проявами;
сiм'ї загиблих пiд час Великої Вiтчизняної вiйни осiб iз числа особового складу груп самозахисту об'єктових та аварiйних команд мiсцевої протиповiтряної оборони, а також сiм'ї загиблих внаслiдок бойових дiй працiвникiв госпiталiв, лiкарень та iнших медичних закладiв. ( Абзац третiй пункту 1 статтi 10 в редакцiї Закону N 2458-iV вiд 03.03.2005 )
До членiв сiмей загиблих (тих, якi пропали безвiсти) вiйськовослужбовцiв, партизанiв та iнших осiб, зазначених у цiй статтi, належать:
утриманцi загиблого або того, хто пропав безвiсти, яким у зв'язку з цим виплачується пенсiя;
батьки;
один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно вiд того, виплачується йому пенсiя чи нi;
дiти, якi не мають (i не мали) своїх сiмей;
дiти, якi мають свої сiм'ї, але стали iнвалiдами до досягнення повнолiття;
дiти, обоє з батькiв яких загинули або пропали безвiсти;
2) дружин (чоловiкiв) померлих iнвалiдiв Великої Вiтчизняної вiйни, а також дружин (чоловiкiв) померлих учасникiв вiйни i бойових дiй, партизанiв i пiдпiльникiв, визнаних за життя iнвалiдами вiд загального захворювання, трудового калiцтва та з iнших причин, якi не одружилися вдруге.
На дружин (чоловiкiв) померлих iнвалiдiв вiйни, учасникiв бойових дiй, партизанiв, пiдпiльникiв i учасникiв вiйни, нагороджених орденами i медалями колишнього Союзу РСР за самовiддану працю i бездоганну вiйськову службу, визнаних за життя iнвалiдами, чиннiсть цiєї статтi поширюється незалежно вiд часу смертi iнвалiда;
3) дружин (чоловiкiв) померлих партизанiв, пiдпiльникiв та вiйськовослужбовцiв, якi проходили службу у вiйськових пiдроздiлах, частинах, штабах i установах, що входили до складу дiючої армiї в перiод Великої Вiтчизняної вiйни 1941-1945 рокiв та вiйни 1945 року з iмперiалiстичною Японiєю, i нагородженi за цей перiод орденами i медалями колишнього Союзу РСР (крiм ювiлейних), якi не одружилися вдруге; ( Статтю 10 доповнено пунктом 3 згiдно iз Законом N 2344-iV вiд 13.01.2005 )
4) дiтей померлих учасникiв бойових дiй, якi навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах i-iV рiвнiв акредитацiї та професiйно-технiчних навчальних закладах, до закiнчення цих навчальних закладiв, але не довше нiж до досягнення ними 23 рокiв. ( Статтю 10 доповнено пунктом 4 згiдно iз Законом N 3174-iV вiд 01.12.2005 ) ( Стаття 10 в редакцiї Закону N 488/95-ВР вiд 22.12.95 )
Стаття 11. Особи, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною
Особами, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною, вважаються Герої Радянського Союзу, повнi кавалери ордена Слави, особи, нагородженi чотирма i бiльше медалями "За вiдвагу", а також Герої Соцiалiстичної Працi, удостоєнi цього звання за працю в перiод Великої Вiтчизняної вiйни 1941-1945 рокiв. ( Стаття 11 в редакцiї Закону N 488/95-ВР вiд 22.12.95 )
Роздiл iii Пiльги ветеранам вiйни та гарантiї
їх соцiального захисту
( Установити, що у 2005 роцi виплата щорiчної разової допомоги здiйснюється у таких розмiрах: iнвалiдам вiйни i групи - 400 гривень, iнвалiдам вiйни ii групи - 330 гривень, iнвалiдам вiйни iii групи - 270 гривень, учасникам бойових дiй - 250 гривень, особам, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною, - 400 гривень, членам сiмей загиблих та дружинам (чоловiкам) померлих учасникiв бойових дiй i учасникiв вiйни, визнаних за життя iнвалiдами, - 130 гривень, учасникам вiйни - 50 гривень згiдно iз Законами N 2285-iV вiд 23.12.2004, N 2505-iV вiд 25.03.2005 ) ( Установити, що пiльги щодо прибуткового податку учасникам бойових дiй, iнвалiдам вiйни, особам, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною, та особам, на яких поширюється чиннiсть Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту", надаються в межах п'ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв за кожний повний мiсяць згiдно iз Законом N 3898-12 вiд 01.02.94 )
Стаття 12. Пiльги учасникам бойових дiй та особам, прирiвняним до них
Учасникам бойових дiй (статтi 5, 6) надаються такi пiльги:
1) безплатне одержання лiкiв, лiкарських засобiв, iмунобiологiчних препаратiв та виробiв медичного призначення за рецептами лiкарiв; ( Пункт 1 частини першої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2344-iV вiд 13.01.2005 )
2) першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцiнних металiв);
3) безплатне щорiчне забезпечення санаторно-курортним лiкуванням, а також компенсацiя вартостi самостiйного санаторно-курортного лiкування;
4) 75-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площi житла на кожну особу, яка постiйно проживає у житловому примiщеннi (будинку) i має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сiм'ю); ( Пункт 4 частини першої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 488/95-ВР вiд 22.12.95, в редакцiї Закону N 52-iV вiд 04.07.2002 )
5) 75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергiєю та iншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середнiх норм споживання. ( Абзац перший пункту 5 частини першої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2878-iV вiд 08.09.2005 )
Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площi на кожну особу, яка постiйно проживає у житловому примiщеннi (будинку) i має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сiм'ю.
Для сiмей, що складаються лише з непрацездатних осiб, надається 75-процентна знижка за користування газом для опалювання житла на подвiйний розмiр нормативної опалювальної площi (42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сiм'ю); ( Пункт 5 частини першої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 488/95-ВР вiд 22.12.95, в редакцiї Закону N 52-iV вiд 04.07.2002 )
6) 75-процентна знижка вартостi палива, в тому числi рiдкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осiб, якi проживають у будинках, що не мають центрального опалення;
7) безплатний проїзд усiма видами мiського пасажирського транспорту, автомобiльним транспортом загального користування в сiльськiй мiсцевостi, а також залiзничним i водним транспортом примiського сполучення та автобусами примiських i мiжмiських маршрутiв, у тому числi внутрiрайонних, внутрi- та мiжобласних незалежно вiд вiдстанi та мiсця проживання; ( Пункт 7 частини першої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 488/95-ВР вiд 22.12.95; в редакцiї Закону N 2344-iV вiд 13.01.2005 )
8) користування при виходi на пенсiю (незалежно вiд часу виходу на пенсiю) чи змiнi мiсця роботи полiклiнiками та госпiталями, до яких вони були прикрiпленi за попереднiм мiсцем роботи; ( Пункт 8 частини першої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 488/95-ВР вiд 22.12.95 )
9) щорiчне медичне обстеження i диспансеризацiя iз залученням необхiдних спецiалiстiв;
10) першочергове обслуговування в лiкувально-профiлактичних закладах, аптеках та першочергова госпiталiзацiя;
11) виплата допомоги по тимчасовiй непрацездатностi в розмiрi 100 процентiв середньої заробiтної плати незалежно вiд стажу роботи;
12) використання чергової щорiчної вiдпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової вiдпустки без збереження заробiтної плати строком до двох тижнiв на рiк;
13) переважне право на залишення на роботi при скороченнi чисельностi чи штату працiвникiв у зв'язку iз змiнами в органiзацiї виробництва i працi та на працевлаштування у разi лiквiдацiї пiдприємства, установи, органiзацiї;
14) першочергове забезпечення жилою площею осiб, якi потребують полiпшення житлових умов, та першочергове вiдведення земельних дiлянок для iндивiдуального житлового будiвництва, садiвництва i городництва, першочерговий ремонт жилих будинкiв i квартир цих осiб та забезпечення їх паливом.
Учасники бойових дiй, якi дiстали поранення, контузiю або калiцтво пiд час участi в бойових дiях чи при виконаннi обов'язкiв вiйськової служби, забезпечуються жилою площею, у тому числi за рахунок жилої площi, що передається мiнiстерствами, iншими центральними органами державної виконавчої влади, пiдприємствами та органiзацiями у розпорядження мiсцевих Рад та державних адмiнiстрацiй, - протягом двох рокiв з дня взяття на квартирний облiк; ( Абзац другий пункту 14 частини першої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 488/95-ВР вiд 22.12.95 )
15) одержання позики на будiвництво, реконструкцiю або капiтальний ремонт жилих будинкiв i подвiрних будiвель, приєднання їх до iнженерних мереж, комунiкацiй, а також позики на будiвництво або придбання дачних будинкiв i благоустрiй садових дiлянок з погашенням її протягом 10 рокiв починаючи з п'ятого року пiсля закiнчення будiвництва. Зазначенi позики надаються у порядку, який визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України; ( Пункт 15 частини першої статтi 12 в редакцiї Закону N 2344-iV вiд 13.01.2005 )
16) першочергове право на вступ до житлово-будiвельних (житлових) кооперативiв, кооперативiв по будiвництву та експлуатацiї колективних гаражiв, стоянок для транспортних засобiв та їх технiчне обслуговування, до садiвницьких товариств, на придбання матерiалiв для iндивiдуального будiвництва i садових будинкiв;
17) безплатний проїзд один раз на два роки (туди i назад) залiзничним, водним, повiтряним або мiжмiським автомобiльним транспортом, незалежно вiд наявностi залiзничного сполучення, або проїзд один раз на рiк (туди i назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою;
18) звiльнення вiд сплати прибуткового податку з усiх одержуваних ними доходiв, податку з власникiв транспортних засобiв (не бiльше одного транспортного засобу), земельного податку; ( Пункт 18 частини першої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 488/95-ВР вiд 22.12.95 )
19) позачергове користування всiма послугами зв'язку та позачергове встановлення на пiльгових умовах квартирних телефонiв (оплата у розмiрi 20 процентiв вiд тарифiв вартостi основних та 50 процентiв - додаткових робiт). Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмiрi 50 процентiв вiд затверджених тарифiв;
20) першочергове обслуговування пiдприємствами, установами та органiзацiями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, мiжмiського транспорту;
21) позачергове влаштування до закладiв соцiального захисту населення, а також обслуговування службами соцiального захисту населення вдома. У разi неможливостi здiйснення такого обслуговування закладами соцiального захисту населення вiдшкодовуються витрати, пов'язанi з доглядом за цим ветераном вiйни, в порядку i розмiрах, встановлених чинним законодавством;
22) учасникам бойових дiй на територiї iнших держав надається право на позаконкурсний вступ до вищих навчальних закладiв та переважне право на вступ до професiйно-технiчних навчальних закладiв i на курси для одержання вiдповiдних професiй.
Пiльги щодо плати за житло, комунальнi послуги та паливо, передбаченi пунктами 4-6 цiєї статтi, надаються учасникам бойових дiй та членам їх сiмей, що проживають разом з ними, незалежно вiд виду житла чи форми власностi на нього. ( Частина друга статтi 12 в редакцiї Закону N 488/95-ВР вiд 22.12.95 )
Площа житла, на яку нараховується 75-процентна знижка плати, передбачена пунктами 4 i 5 частини першої цiєї статтi, визначається в максимально можливому розмiрi в межах загальної площi житлового примiщення (будинку) згiдно з нормами користування (споживання), встановленими цими пунктами, незалежно вiд наявностi в складi сiм'ї осiб, якi не мають права на знижку плати. Якщо в складi сiм'ї є особи, якi мають право на знижку плати в розмiрi, меншому нiж 75 процентiв, спочатку обчислюється в максимально можливому розмiрi 75-процентна вiдповiдна знижка плати. ( Статтю 12 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом N 52-iV вiд 04.07.2002 )
Учасникам бойових дiй пенсiї або щомiсячне довiчне грошове утримання чи державна соцiальна допомога, що виплачується замiсть пенсiї, пiдвищуються в розмiрi 25 процентiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть. ( Частина статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами N 458/95-ВР вiд 23.11.95, N 488/95-ВР вiд 22.12.95, N 2212-iV вiд 18.11.2004; в редакцiї Закону N 2939-iV вiд 05.10.2005 )
Щорiчно до 5 травня учасникам бойових дiй виплачується разова грошова допомога у розмiрi п'яти мiнiмальних пенсiй за вiком. ( Статтю 12 доповнено частиною згiдно iз Законом N 367-XiV вiд 25.12.98 ) ( Стаття 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 488/95-ВР вiд 22.12.95 )
Стаття 13. Пiльги iнвалiдам вiйни
iнвалiдам вiйни та прирiвняним до них особам (стаття 7) надаються такi пiльги:
1) безплатне одержання лiкiв, лiкарських засобiв, iмунобiологiчних препаратiв та виробiв медичного призначення за рецептами лiкарiв; ( Пункт 1 частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2344-iV вiд 13.01.2005 )
2) позачергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцiнних металiв), безплатне забезпечення iншими протезами i протезно-ортопедичними виробами;
3) безплатне позачергове щорiчне забезпечення санаторно-курортним лiкуванням з компенсацiєю вартостi проїзду до санаторно-курортного закладу i назад. ( Абзац перший пункту 3 частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2344-iV вiд 13.01.2005 )
iнвалiди вiйни забезпечуються путiвками вiдповiдно органами соцiального захисту населення, охорони здоров'я, Мiнiстерства оборони України, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Служби безпеки України, спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України та iншими органами за мiсцем перебування на облiку або за мiсцем роботи. ( Абзац другий пункту 3 частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами N 488/95-ВР вiд 22.12.95, N 662-iV вiд 03.04.2003 - набуває чинностi з 01.08.2003 року )
За бажанням iнвалiдiв замiсть путiвки до санаторiю, профiлакторiю або будинку вiдпочинку вони можуть один раз на два роки одержувати грошову компенсацiю: iнвалiди вiйни i-ii груп - у розмiрi середньої вартостi путiвки, iнвалiди вiйни iii групи - 75 процентiв середньої вартостi путiвки. Грошова компенсацiя надається незалежно вiд наявностi медичного висновку про необхiднiсть санаторно-курортного лiкування або медичних протипоказань; ( Абзац третiй пункту 3 частини першої статтi 13 в редакцiї Закону N 1109-iV вiд 10.07.2003 - набуває чинностi 01.01.2004 )
4) 100-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площi житла на кожну особу, яка постiйно проживає у житловому примiщеннi (будинку) i має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сiм'ю); ( Пункт 4 частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 488/95-ВР вiд 22.12.95, в редакцiї Закону N 52-iV вiд 04.07.2002 )
5) 100-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергiєю та iншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середнiх норм споживання. ( Абзац перший пункту 5 частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2878-iV вiд 08.09.2005 )
Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площi на кожну особу, яка постiйно проживає у житловому примiщеннi (будинку) i має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сiм'ю.
Для сiмей, що складаються лише з непрацездатних осiб, надається 100-процентна знижка за користування газом для опалювання житла на подвiйний розмiр нормативної опалювальної площi (42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сiм'ю); ( Пункт 5 частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 488/95-ВР вiд 22.12.95, в редакцiї Закону N 52-iV вiд 04.07.2002 )
6) 100-процентна знижка вартостi палива, в тому числi рiдкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осiб, якi проживають у будинках, що не мають центрального опалення;
7) безплатний проїзд усiма видами мiського пасажирського транспорту, автомобiльним транспортом загального користування в сiльськiй мiсцевостi, а також залiзничним i водним транспортом примiського сполучення та автобусами примiських i мiжмiських маршрутiв, у тому числi внутрiрайонних, внутрi- та мiжобласних незалежно вiд вiдстанi та мiсця проживання. Це право поширюється i на особу, яка супроводжує iнвалiда i групи; ( Пункт 7 частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 488/95-ВР вiд 22.12.95; в редакцiї Закону N 2344-iV вiд 13.01.2005 )
8) позачерговий безплатний капiтальний ремонт власних жилих будинкiв i першочерговий поточний ремонт жилих будинкiв i квартир;
9) позачергове обслуговування амбулаторно-полiклiнiчними закладами, а також позачергова госпiталiзацiя.
Лiквiдацiя госпiталiв для iнвалiдiв Великої Вiтчизняної вiйни здiйснюється лише за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України; ( Пункт 9 частини першої статтi 13 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом N 488/95-ВР вiд 22.12.95 )
10) позачергове безплатне встановлення квартирних телефонiв i позачергове користування всiма послугами зв'язку. Абонементна плата за користування квартирним телефоном встановлюється у розмiрi 50 процентiв вiд затверджених тарифiв;
11) користування при виходi на пенсiю (незалежно вiд часу виходу на пенсiю) чи змiнi мiсця роботи полiклiнiками та госпiталями, до яких вони були прикрiпленi за попереднiм мiсцем роботи; ( Пункт 11 частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 488/95-ВР вiд 22.12.95 )
12) право на щорiчне медичне обстеження i диспансеризацiю iз залученням необхiдних спецiалiстiв;
13) позачергове працевлаштування за спецiальнiстю вiдповiдно до пiдготовки та висновкiв медико-соцiальної експертизи.
Праця iнвалiдiв вiйни регулюється вiдповiдними нормами законодавства України про працю i соцiальний захист iнвалiдiв;
14) переважне право на залишення на роботi при скороченнi чисельностi чи штату працiвникiв у зв'язку iз змiнами в органiзацiї виробництва i працi та на працевлаштування у разi лiквiдацiї пiдприємств, установ, органiзацiй;
15) виплата допомоги по тимчасовiй непрацездатностi працюючим iнвалiдам вiйни в розмiрi 100 процентiв середньої заробiтної плати незалежно вiд стажу роботи;
16) виплата працюючим iнвалiдам допомоги по тимчасовiй непрацездатностi до 4 мiсяцiв пiдряд або до 5 мiсяцiв протягом календарного року, а також допомоги по державному соцiальному страхуванню за весь перiод перебування в санаторiї з урахуванням проїзду туди i назад у разi, коли для лiкування не вистачає щорiчної i додаткової вiдпусток;
17) використання чергової щорiчної вiдпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової вiдпустки без збереження заробiтної плати строком до двох тижнiв на рiк;
18) позачергове забезпечення житлом осiб, якi потребують полiпшення житлових умов, у тому числi за рахунок жилої площi, що передається мiнiстерствами, iншими центральними органами державної виконавчої влади, пiдприємствами та органiзацiями у розпорядження мiсцевих Рад та державних адмiнiстрацiй. Особи, зазначенi в цiй статтi, забезпечуються жилою площею протягом двох рокiв з дня взяття на квартирний облiк, а iнвалiди i групи з числа учасникiв бойових дiй на територiї iнших країн - протягом року. ( Абзац перший пункту 18 частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 488/95-ВР вiд 22.12.95 )
Органи державної виконавчої влади, виконавчi комiтети мiсцевих Рад зобов'язанi подавати допомогу iнвалiдам вiйни у будiвництвi iндивiдуальних жилих будинкiв. Земельнi дiлянки для iндивiдуального житлового будiвництва, садiвництва i городництва вiдводяться зазначеним особам у першочерговому порядку; ( Абзац другий пункту 18 частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 488/95-ВР вiд 22.12.95 )
19) одержання позики на будiвництво, реконструкцiю або капiтальний ремонт жилих будинкiв i подвiрних будiвель, приєднання їх до iнженерних мереж, комунiкацiй, а також позики на будiвництво або придбання дачних будинкiв i благоустрiй садових дiлянок з погашенням її протягом 10 рокiв починаючи з п'ятого року пiсля закiнчення будiвництва. Зазначенi позики надаються в порядку, який визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України; ( Пункт 19 частини першої статтi 13 в редакцiї Закону N 2344-iV вiд 13.01.2005 )
20) першочергове право на вступ до житлово-будiвельних (житлових) кооперативiв, кооперативiв по будiвництву та експлуатацiї колективних гаражiв, стоянок для транспортних засобiв та їх технiчне обслуговування, до садiвницьких товариств, на придбання матерiалiв для iндивiдуального будiвництва i садових будинкiв. Гаражi, стоянки для транспортних засобiв iнвалiдiв вiйни, якi мають медичнi показання на забезпечення транспортом, як правило, споруджуються поблизу будинкiв;
21) iнвалiдам i i ii груп надається право безплатного проїзду один раз на рiк (туди i назад) залiзничним, водним, повiтряним або мiжмiським автомобiльним транспортом, а особам, якi супроводжують iнвалiдiв i групи (не бiльше одного супроводжуючого), - 50-процентна знижка вартостi проїзду один раз на рiк (туди i назад) зазначеними видами транспорту. ( Абзац перший пункту 21 частини першої статтi 13 в редакцiї Закону N 2010-iV вiд 10.09.2004 )
iнвалiдам iii групи надається право безплатного проїзду один раз на два роки (туди i назад) залiзничним, водним, повiтряним або мiжмiським автомобiльним транспортом незалежно вiд наявностi залiзничного сполучення або проїзду один раз на рiк (туди i назад) зазначеними видами транспорту з 50-процентною знижкою вартостi проїзду. ( Пункт 21 частини першої статтi 13 доповнено абзацом другим згiдно з Законом N 2010-iV вiд 10.09.2004 )
iнвалiдам вiйни та особам, якi супроводжують у поїздках iнвалiдiв i групи (не бiльше одного супроводжуючого), надається право користування мiжмiським транспортом зазначених видiв у перiод з 1 жовтня по 15 травня з 50-процентною знижкою вартостi проїзду без обмеження кiлькостi поїздок; ( Пункт 21 частини першої статтi 13 доповнено абзацом згiдно iз Законом N 488/95-ВР вiд 22.12.95 )
22) позачергове безплатне забезпечення автомобiлем з ручним керуванням (за наявностi медичних показань) на термiн експлуатацiї до десяти рокiв (з наступною замiною на новий); виплата компенсацiї на паливо, ремонт, технiчне обслуговування автомобiлiв або на транспортне обслуговування в порядку, який визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України; ( Пункт 22 частини першої статтi 13 в редакцiї Законiв N 488/95-ВР вiд 22.12.95, N 2344-iV вiд 13.01.2005 )
( Пункт 23 частини першої статтi 13 втратив чиннiсть в частинi звiльнення вiд сплати ввiзного мита, митних та акцизних зборiв i податку на добавлену вартiсть з товарiв, що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України на пiдставi Закону N 608/96-ВР вiд 17.12.96 ) ( Пункт 23 частини першої статтi 13 втратив чиннiсть в частинi звiльнення вiд сплати ввiзного мита, митних та акцизних зборiв i податку на добавлену вартiсть з пiдакцизних товарiв, що iмпортуються на пiдставi Закону N 498/95-ВР вiд 22.12.95 ) 23) звiльнення вiд сплати податкiв, зборiв i мита всiх видiв та земельного податку;
24) звiльнення вiд орендної плати за нежилi примiщення, що орендуються iнвалiдами вiйни пiд гаражi для спецiальних засобiв пересування (автомобiлiв, мотоколясок, велоколясок тощо) та безплатне надання для цих засобiв гаражiв-стоянок незалежно вiд їх форми власностi; ( Пункт 24 частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 488/95-ВР вiд 22.12.95 )
25) позачергове влаштування до закладiв соцiального захисту населення, а також обслуговування службами соцiального захисту населення вдома. У разi неможливостi здiйснення такого обслуговування закладами соцiального захисту населення вiдшкодовуються витрати, пов'язанi з доглядом за цим iнвалiдом, в порядку i розмiрах, встановлених чинним законодавством;
26) позачергове обслуговування пiдприємствами, установами, органiзацiями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, мiжмiського транспорту;
27) право на позачергове забезпечення продовольчими товарами полiпшеного асортименту та промисловими товарами пiдвищеного попиту згiдно з перелiком та нормами, що встановлюються Урядом Автономної Республiки Крим, обласними, Київською та Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями.
Для продажу цих товарiв створюються спецiалiзованi салони-магазини, секцiї, вiддiли та iншi види пiльгового торговельного обслуговування. Продаж товарiв здiйснюється за соцiально доступними цiнами за перелiком, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Магазини, секцiї, вiддiли та iншi торговельнi пiдприємства, що обслуговують iнвалiдiв та ветеранiв вiйни, звiльняються вiд сплати податку на добавлену вартiсть. ( Частину першу статтi 13 доповнено пунктом 27 згiдно iз Законом N 488/95-ВР вiд 22.12.95 )
Пiльги щодо плати за житло, комунальнi послуги та паливо, передбаченi пунктами 4-6 цiєї статтi, надаються iнвалiдам вiйни та членам їх сiмей, якi проживають разом з ними, незалежно вiд виду житла чи форми власностi на нього. ( Частина друга статтi 13 в редакцiї Закону N 488/95-ВР вiд 22.12.95 )
Площа житла, на яку нараховується 100-процентна знижка плати, передбачена пунктами 4 i 5 частини першої цiєї статтi, визначається в максимально можливому розмiрi в межах загальної площi житлового примiщення (будинку) згiдно з нормами користування (споживання), встановленими цими пунктами, незалежно вiд наявностi в складi сiм'ї осiб, якi не мають права на знижку плати. Якщо в складi сiм'ї є особи, якi мають право на знижку плати в розмiрi, меншому нiж 100 процентiв, спочатку обчислюється в максимально можливому розмiрi 100-процентна вiдповiдна знижка плати. ( Статтю 13 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом N 52-iV вiд 04.07.2002 )
iнвалiдам вiйни пенсiї або щомiсячне довiчне грошове утримання чи державна соцiальна допомога, що виплачується замiсть пенсiї, пiдвищуються: iнвалiдам i групи - у розмiрi 50 процентiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, ii групи - 40 процентiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, iii групи - 30 процентiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть. ( Частина статтi 13 в редакцiї Закону N 458/95-ВР вiд 23.11.95; iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами N 488/95-ВР вiд 22.12.95, N 2212-iV вiд 18.11.2004; в редакцiї Закону N 2939-iV вiд 05.10.2005 )
Щорiчно до 5 травня iнвалiдам вiйни виплачується разова грошова допомога у розмiрах: iнвалiдам i групи - десять мiнiмальних пенсiй за вiком; ii групи - вiсiм мiнiмальних пенсiй за вiком; iii групи - сiм мiнiмальних пенсiй за вiком. ( Статтю 13 доповнено частиною згiдно iз Законом N 367-XiV вiд 25.12.98 )
Стаття 14. Пiльги для учасникiв вiйни
Учасникам вiйни (статтi 8, 9) надаються такi пiльги:
1) безплатне одержання лiкiв, лiкарських засобiв, iмунобiологiчних препаратiв та виробiв медичного призначення за рецептами лiкарiв; ( Пункт 1 частини першої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2344-iV вiд 13.01.2005 )
2) безплатне першочергове зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцiнних металiв);
3) безплатне забезпечення санаторно-курортним лiкуванням - один раз на два роки, а також компенсацiя вартостi самостiйного санаторно-курортного лiкування;
4) 50-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площi житла на кожну особу, яка постiйно проживає у житловому примiщеннi (будинку) i має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сiм'ю); ( Пункт 4 частини першої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 488/95-ВР вiд 22.12.95, в редакцiї Закону N 52-iV вiд 04.07.2002 )
5) 50-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергiєю та iншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середнiх норм споживання. ( Абзац перший пункту 5 частини першої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2878-iV вiд 08.09.2005 )
Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площi на кожну особу, яка постiйно проживає у житловому примiщеннi (будинку) i має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сiм'ю.
Для сiмей, що складаються лише з непрацездатних осiб, надається 50-процентна знижка за користування газом для опалювання житла на подвiйний розмiр нормативної опалювальної площi (42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сiм'ю); ( Пункт 5 частини першої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 488/95-ВР вiд 22.12.95, в редакцiї Закону N 52-iV вiд 04.07.2002 )
6) 50-процентна знижка вартостi палива, в тому числi рiдкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осiб, якi проживають у будинках, що не мають центрального опалення;
7) безплатний проїзд усiма видами мiського пасажирського транспорту, автомобiльним транспортом загального користування в сiльськiй мiсцевостi, а також залiзничним i водним транспортом примiського сполучення та автобусами примiських i мiжмiських маршрутiв, у тому числi внутрiрайонних, внутрi- та мiжобласних незалежно вiд вiдстанi та мiсця проживання; ( Пункт 7 частини першої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 488/95-ВР вiд 22.12.95; в редакцiї Закону N 2344-iV вiд 13.01.2005 )
8) користування при виходi на пенсiю (незалежно вiд часу виходу на пенсiю) чи змiнi мiсця роботи полiклiнiками та госпiталями, до яких вони були прикрiпленi за попереднiм мiсцем роботи; ( Пункт 8 частини першої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 488/95-ВР вiд 22.12.95 )
9) щорiчне медичне обстеження i диспансеризацiя iз залученням необхiдних спецiалiстiв;
10) першочергове обслуговування в лiкувально-профiлактичних закладах, аптеках та першочергова госпiталiзацiя;
11) виплата допомоги по тимчасовiй непрацездатностi в розмiрi 100 процентiв середньої заробiтної плати незалежно вiд стажу роботи;
12) використання чергової вiдпустки у зручний для них час; одержання додаткової вiдпустки без збереження заробiтної плати строком до двох тижнiв на рiк;
13) першочергове забезпечення жилою площею осiб, якi потребують полiпшення житлових умов, та першочергове вiдведення земельних дiлянок для iндивiдуального житлового будiвництва, садiвництва i городництва, першочерговий ремонт жилих будинкiв i квартир цих осiб та забезпечення їх паливом;
14) одержання позики на будiвництво, реконструкцiю або капiтальний ремонт жилих будинкiв i подвiрних будiвель, приєднання їх до iнженерних мереж, комунiкацiй, а також позики на будiвництво або придбання дачних будинкiв i благоустрiй садових дiлянок з погашенням її протягом 10 рокiв починаючи з п'ятого року пiсля закiнчення будiвництва. Зазначенi позики надаються в порядку, який визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України; ( Пункт 14 частини першої статтi 14 в редакцiї Закону N 2344-iV вiд 13.01.2005 )
15) першочергове право на вступ до житлово-будiвельних (житлових) кооперативiв, кооперативiв по будiвництву та експлуатацiї колективних гаражiв, до садiвницьких товариств, на придбання матерiалiв для iндивiдуального будiвництва i садових будинкiв, технiчне обслуговування та забезпечення стоянками транспортних засобiв;
16) безплатний проїзд один раз на два роки (туди i назад) залiзничним, водним, повiтряним або мiжмiським автомобiльним транспортом незалежно вiд наявностi залiзничного сполучення або проїзд один раз на рiк (туди i назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою;
17) звiльнення вiд сплати прибуткового податку з усiх одержуваних доходiв, податку з власникiв транспортних засобiв (не бiльше одного транспортного засобу), земельного податку; ( Пункт 17 частини першої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 488/95-ВР вiд 22.12.95 )
18) позачергове користування всiма послугами зв'язку та позачергове встановлення телефонiв (оплата у розмiрi 20 процентiв вiд тарифiв вартостi основних та 50 процентiв - додаткових робiт). Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмiрi 50 процентiв вiд затверджених тарифiв.
Порядок користування послугами та оплати за встановлення квартирних телефонiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України;
19) першочергове обслуговування пiдприємствами, установами та органiзацiями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, мiжмiського транспорту;
20) позачергове влаштування до закладiв соцiального захисту населення, а також обслуговування службами соцiального захисту населення вдома. У разi неможливостi здiйснення такого обслуговування закладами соцiального захисту населення вiдшкодовуються витрати, пов'язанi з доглядом за учасником вiйни, в порядку i розмiрах, що визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Пiльги щодо плати за житло, комунальнi послуги та паливо, передбаченi пунктами 4-6 цiєї статтi, надаються учасникам вiйни та членам їх сiмей, що проживають разом з ними, незалежно вiд виду житла чи форми власностi на нього. ( Частина друга статтi 14 в редакцiї Закону N 488/95-ВР вiд 22.12.95 )
Площа житла, на яку нараховується 50-процентна знижка плати, передбачена пунктами 4 i 5 частини першої цiєї статтi, визначається в максимально можливому розмiрi в межах загальної площi житлового примiщення (будинку) згiдно з нормами користування (споживання), встановленими цими пунктами, незалежно вiд наявностi в складi сiм'ї осiб, якi не мають права на знижку плати. ( Статтю 14 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом N 52-iV вiд 04.07.2002 )
Учасникам вiйни, нагородженим орденами i медалями колишнього Союзу РСР за самовiддану працю i бездоганну вiйськову службу в тилу в роки Великої Вiтчизняної вiйни, пенсiї або щомiсячне довiчне грошове утримання чи державна соцiальна допомога, що виплачується замiсть пенсiї, пiдвищуються на 15 процентiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, iншим учасникам вiйни - на 10 процентiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть. ( Частина статтi 14 в редакцiї Законiв N 458/95-ВР вiд 23.11.95, N 488/95-ВР вiд 22.12.95; iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2212-iV вiд 18.11.2004; в редакцiї Закону N 2939-iV вiд 05.10.2005)
Щорiчно до 5 травня учасникам вiйни, нагородженим орденами i медалями колишнього СРСР за самовiддану працю та бездоганну вiйськову службу в тилу в роки Великої Вiтчизняної вiйни, виплачується разова грошова допомога у розмiрi чотирьох мiнiмальних пенсiй за вiком, iншим учасникам вiйни - у розмiрi трьох мiнiмальних пенсiй за вiком. ( Статтю 14 доповнено частиною згiдно iз Законом N 367-XiV вiд 25.12.98 )
Стаття 15. Пiльги особам, на яких поширюється чиннiсть цього Закону
Особам, на яких поширюється чиннiсть цього Закону (стаття 10), надаються такi пiльги:
1) безплатне одержання лiкiв, лiкарських засобiв, iмунобiологiчних препаратiв та виробiв медичного призначення за рецептами лiкарiв; ( Пункт 1 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2344-iV вiд 13.01.2005 )
2) безплатне першочергове зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцiнних металiв);
3) безплатне забезпечення санаторно-курортним лiкуванням один раз на два роки, а також компенсацiя вартостi самостiйного санаторно-курортного лiкування;
4) 50-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площi житла на кожну особу, яка постiйно проживає у житловому примiщеннi (будинку) i має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сiм'ю); ( Пункт 4 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 488/95-ВР вiд 22.12.95, в редакцiї Закону N 52-iV вiд 04.07.2002 )
5) 50-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергiєю та iншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середнiх норм споживання. ( Абзац перший пункту 5 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2878-iV вiд 08.09.2005 )
Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площi на кожну особу, яка постiйно проживає у житловому примiщеннi (будинку) i має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сiм'ю.
Для сiмей, що складаються лише з непрацездатних осiб, надається 50-процентна знижка за користування газом для опалювання житла на подвiйний розмiр нормативної опалювальної площi (42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сiм'ю); ( Пункт 5 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 488/95-ВР вiд 22.12.95, в редакцiї Закону N 52-iV вiд 04.07.2002 )
6) 50-процентна знижка вартостi палива, в тому числi рiдкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осiб, якi проживають у будинках, що не мають центрального опалення;
7) безплатний, проїзд усiма видами мiського пасажирського транспорту, автомобiльним транспортом загального користування в сiльськiй мiсцевостi, а також залiзничним i водним транспортом примiського сполучення та автобусами примiських i мiжмiських маршрутiв, у тому числi внутрiрайонних, внутрi- та мiжобласних незалежно вiд вiдстанi та мiсця проживання; ( Пункт 7 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 488/95-ВР вiд 22.12.95; в редакцiї Закону N 2344-iV вiд 13.01.2005 )
8) позачерговий безплатний капiтальний ремонт власних жилих будинкiв i першочерговий поточний ремонт жилих будинкiв i квартир;
9) користування при виходi на пенсiю (незалежно вiд часу виходу на пенсiю) чи змiнi мiсця роботи полiклiнiками та госпiталями, до яких вони були прикрiпленi за попереднiм мiсцем роботи; ( Пункт 9 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 488/95-ВР вiд 22.12.95 )
10) щорiчне медичне обстеження i диспансеризацiя iз залученням необхiдних спецiалiстiв;
11) першочергове обслуговування в лiкувально-профiлактичних закладах, аптеках та першочергова госпiталiзацiя;
12) виплата допомоги по тимчасовiй непрацездатностi в розмiрi 100 процентiв середньої заробiтної плати незалежно вiд стажу роботи;
13) використання чергової щорiчної вiдпустки у зручний для них час; одержання додаткової вiдпустки без збереження заробiтної плати строком до двох тижнiв на рiк;
14) переважне право на залишення на роботi при скороченнi чисельностi чи штату працiвникiв у зв'язку iз змiнами в органiзацiї виробництва i працi та на працевлаштування в разi лiквiдацiї пiдприємства, установи, органiзацiї;
15) позачергове забезпечення жилою площею осiб, якi потребують полiпшення житлових умов, у тому числi за рахунок жилої площi, що передається мiнiстерствами, iншими центральними органами державної виконавчої влади, пiдприємствами та органiзацiями у розпорядження мiсцевих Рад та державних адмiнiстрацiй. Особи, зазначенi в цiй статтi, забезпечуються жилою площею протягом двох рокiв з дня взяття на квартирний облiк. ( Абзац перший пункту 15 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 488/95-ВР вiд 22.12.95 )
Органи державної виконавчої влади, виконавчi комiтети мiсцевих Рад зобов'язанi подавати допомогу iнвалiдам вiйни i сiм'ям загиблих вiйськовослужбовцiв у будiвництвi iндивiдуальних жилих будинкiв. Земельнi дiлянки для iндивiдуального житлового будiвництва, садiвництва i городництва вiдводяться зазначеним особам у першочерговому порядку; ( Абзац другий пункту 15 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 488/95-ВР вiд 22.12.95 )
16) одержання позики на будiвництво, реконструкцiю або капiтальний ремонт жилих будинкiв i подвiрних будiвель, приєднання їх до iнженерних мереж, комунiкацiй, а також позики на будiвництво або придбання дачних будинкiв i благоустрiй садових дiлянок з погашенням її протягом 10 рокiв починаючи з п'ятого року пiсля закiнчення будiвництва. Зазначенi позики надаються в порядку, який визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України; ( Пункт 16 частини першої статтi 15 в редакцiї Закону N 2344-iV вiд 13.01.2005 )
17) першочергове право на вступ до житлово-будiвельних (житлових) кооперативiв, кооперативiв по будiвництву та експлуатацiї колективних гаражiв, до садiвницьких товариств, на придбання матерiалiв для iндивiдуального будiвництва i садових будинкiв, технiчне обслуговування та забезпечення стоянками транспортних засобiв;
18) безплатний проїзд один раз на два роки (туди i назад) залiзничним, водним, повiтряним або мiжмiським автомобiльним транспортом незалежно вiд наявностi залiзничного сполучення або проїзд один раз на рiк (туди i назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою;
19) звiльнення вiд сплати прибуткового податку з усiх одержуваних доходiв, податку з власникiв транспортних засобiв (не бiльше одного транспортного засобу), земельного податку; ( Пункт 19 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 488/95-ВР вiд 22.12.95 )
20) позачергове користування всiма послугами зв'язку та позачергове встановлення на пiльгових умовах квартирних телефонiв (оплата у розмiрi 20 процентiв вiд тарифiв вартостi основних та 50 процентiв - додаткових робiт). Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмiрi 50 процентiв вiд затверджених тарифiв.
Порядок користування послугами зв'язку та оплати за встановлення квартирних телефонiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України;
21) першочергове обслуговування пiдприємствами, установами та органiзацiями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, мiжмiського транспорту;
22) позачергове влаштування до закладiв соцiального захисту населення, а також обслуговування службами соцiального захисту населення вдома. У разi неможливостi здiйснення такого обслуговування закладами соцiального захисту населення вiдшкодовуються витрати, пов'язанi з доглядом за ветераном вiйни, в порядку i розмiрах, що визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України;
23) вступ поза конкурсом до державних та комунальних вищих навчальних закладiв на спецiальностi, пiдготовка за якими здiйснюється за рахунок коштiв вiдповiдно державного та мiсцевих бюджетiв. ( Частину першу статтi 15 доповнено пунктом 23 згiдно iз Законом N 944-XiV вiд 14.07.99 )
Пiльги щодо плати за житло, комунальнi послуги та паливо, передбаченi пунктами 4-6 цiєї статтi, надаються особам, на яких поширюється чиннiсть цього Закону, та членам їх сiмей, якi проживають разом з ними, незалежно вiд виду житла чи форми власностi на нього. ( Частина друга статтi 15 в редакцiї Закону N 488/95-ВР вiд 22.12.95 )
Площа житла, на яку нараховується 50-процентна знижка плати, передбачена пунктами 4 i 5 частини першої цiєї статтi, визначається в максимально можливому розмiрi в межах загальної площi житлового примiщення (будинку) згiдно з нормами користування (споживання), встановленими цими пунктами, незалежно вiд наявностi в складi сiм'ї осiб, якi не мають права на знижку плати. ( Статтю 15 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом N 52-iV вiд 04.07.2002 )
Членам сiмей, зазначеним у пунктi 1 статтi 10 цього Закону, а також дружинам (чоловiкам) померлих iнвалiдiв Великої Вiтчизняної вiйни, якi не одружилися вдруге, пенсiї або щомiсячне довiчне грошове утримання чи державна соцiальна допомога, що виплачується замiсть пенсiї, пiдвищуються на 25 процентiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть. Дружинам (чоловiкам) померлих учасникiв вiйни i бойових дiй, партизанiв i пiдпiльникiв, визнаних за життя iнвалiдами вiд загального захворювання, трудового калiцтва та з iнших причин, якi не одружилися вдруге, пенсiї або щомiсячне довiчне грошове утримання чи державна соцiальна допомога, що виплачується замiсть пенсiї, пiдвищуються на 10 процентiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть. ( Частина статтi 15 в редакцiї Законiв N 458/95-ВР вiд 23.11.95, N 488/95-ВР вiд 22.12.95; iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2212-iV вiд 18.11.2004; в редакцiї Закону N 2939-iV вiд 05.10.2005 )
Щорiчно до 5 травня членам сiмей, зазначеним у пунктi 1 статтi 10 цього Закону, а також дружинам (чоловiкам) померлих iнвалiдiв вiйни, якi не одружились вдруге, виплачується разова грошова допомога у розмiрi п'яти мiнiмальних пенсiй за вiком. Дружинам (чоловiкам) померлих учасникiв бойових дiй, учасникiв вiйни, визнаних за життя iнвалiдами вiд загального захворювання, трудового калiцтва та з iнших причин, якi не одружились вдруге, щорiчна разова грошова допомога виплачується в розмiрi трьох мiнiмальних пенсiй за вiком. ( Статтю 15 доповнено частиною згiдно iз Законом N 367-XiV вiд 25.12.98 )
Пiльга щодо вступу до вищих навчальних закладiв, передбачена пунктом 23 цiєї статтi, надається зазначеним у пунктi 1 статтi 10 цього Закону дiтям учасникiв бойових дiй на територiї iнших держав, якi загинули (пропали безвiсти) або померли внаслiдок поранення, контузiї чи калiцтва, одержаних пiд час воєнних дiй та конфлiктiв на територiї iнших держав, а також внаслiдок захворювання, пов'язаного з перебуванням на територiї iнших держав пiд час цих дiй та конфлiктiв. ( Статтю 15 доповнено частиною згiдно iз Законом N 944-XiV вiд 14.07.99 )
Стаття 16. Пiльги для осiб, якi мають особливi заслуги
перед Батькiвщиною
Особам, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною (стаття 11) надаються такi пiльги:
1) надбавки до пенсiй або щомiсячного довiчного грошового утримання чи державної соцiальної допомоги, що виплачується замiсть пенсiї, якi вони отримують, у розмiрi 70 процентiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть; ( Пункт 1 статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами N 458/95-ВР вiд 23.11.95, N 488/95-ВР вiд 22.12.95, N 367-XiV вiд 25.12.98, N 2212-iV вiд 18.11.2004; в редакцiї Закону N 2939-iV вiд 05.10.2005 )
( Пункт 2 статтi 16 втратив чиннiсть в частинi звiльнення вiд сплати ввiзного мита, митних та акцизних зборiв i податку на добавлену вартiсть з товарiв, що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України на пiдставi Закону України N 608/96-ВР вiд 17.12.96 ) ( Пункт 2 статтi 16 втратив чиннiсть в частинi звiльнення вiд сплати ввiзного мита, митних та акцизних зборiв i податку на добавлену вартiсть з пiдакцизних товарiв, що iмпортуються, на пiдставi Закону N 498/95-ВР вiд 22.12.95 ) 2) звiльнення вiд сплати всiх видiв податкiв, зборiв, мита та iнших платежiв до бюджету;
3) першочергове безплатне особисте i безплатне членiв сiм'ї (дружини (чоловiка) i дiтей вiком до 18 рокiв) обслуговування в амбулаторно-полiклiнiчних закладах усiх типiв та видiв, позачергова безплатна особиста i безплатна членiв сiм'ї (дружини (чоловiка) i дiтей вiком до 18 рокiв) госпiталiзацiя i лiкування у стацiонарах, госпiталях, лiкарнях, а також збереження безплатного обслуговування зазначених осiб у полiклiнiках та iнших медичних закладах, до яких вони були прикрiпленi у перiод роботи до виходу на пенсiю. Зазначенi пiльги зберiгаються за одним iз подружжя, що пережило, i дiтьми вiком до 18 рокiв;
4) першочергове безплатне забезпечення лiками, лiкарськими засобами, iмунобiологiчними препаратами та виробами медичного призначення, що придбанi за рецептами лiкаря, доставка за його висновком лiкiв додому; ( Пункт 4 частини першої статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2344-iV вiд 13.01.2005 )
5) безплатне виготовлення i ремонт зубних протезiв (крiм виготовлених з дорогоцiнних металiв);
6) першочергове одержання в полiклiнiцi чи за мiсцем останньої роботи безплатної путiвки у санаторiй, профiлакторiй або будинок вiдпочинку один раз на рiк, а членам їх сiмей (дружинi (чоловiку) i дiтям вiком до 18 рокiв) - за 25 процентiв вартостi. При цьому путiвки для санаторно-курортного лiкування в санаторiях, профiлакторiях i будинках вiдпочинку видiляються за пiльговими цiнами, передбаченими для працiвникiв тих мiнiстерств та iнших центральних органiв державної виконавчої влади, у вiданнi яких знаходяться зазначенi санаторно-курортнi заклади. Усi види медичного обслуговування у санаторiях, профiлакторiях i будинках вiдпочинку, а також харчування надаються безплатно. Особам, що одержали путiвки для санаторно-курортного лiкування вiдповiдно до цiєї статтi, надається право безплатного проїзду до мiсця лiкування i назад залiзничним транспортом у двомiсному купе спальних вагонiв швидких i пасажирських поїздiв, повiтряним або водним транспортом у каютах 1 класу. Зазначенi пiльги зберiгаються за одним iз подружжя, що пережило;
7) звiльнення передбачених цiєю статтею осiб i членiв їх сiмей, якi проживають разом з ними, вiд квартирної плати незалежно вiд форми власностi житлового фонду, вiд оплати комунальних послуг (водопостачання, каналiзацiя, газ, електроенергiя, гаряче водопостачання, центральне опалення, а в будинках, що не мають центрального опалення, - надання палива, придбаного у межах норм, установлених для продажу населенню, та iншi види комунальних послуг), вiд оплати скрапленого балонного газу для побутових потреб, вiд плати за користування домашнiм телефоном i позавiдомчою охоронною сигналiзацiєю житла незалежно вiд виду житлового фонду. Зазначенi пiльги зберiгаються за дружиною (чоловiком), батьками померлих Героїв Радянського Союзу, повних кавалерiв ордена Слави, осiб, нагороджених чотирма i бiльше медалями "За вiдвагу", а також Героїв Соцiалiстичної Працi незалежно вiд часу їх смертi; ( Пункт 7 статтi 16 в редакцiї Закону N 488/95-ВР вiд 22.12.95; iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2878-iV вiд 08.09.2005 )
8) першочергове полiпшення житлових умов при наданнi житла у будинках державного, у тому числi вiдомчого, i громадського житлового фонду з наданням при цьому додаткової жилої площi до 20 квадратних метрiв;
9) звiльнення вiд оплати послуг за оформлення документiв на право власностi на квартиру при її приватизацiї;
10) безплатний капiтальний ремонт жилих будинкiв (квартир), що знаходяться у їх власностi, вiдповiдно до Положення про систему технiчного обслуговування, ремонту та реконструкцiї жилих будинкiв; ( Пункт 10 статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 488/95-ВР вiд 22.12.95 )
10-1) одержання позики на будiвництво, реконструкцiю або капiтальний ремонт жилих будинкiв i подвiрних будiвель, приєднання їх до iнженерних мереж, комунiкацiй, а також позики на будiвництво або придбання дачних будинкiв i благоустрiй садових дiлянок з погашенням її протягом 10 рокiв починаючи з п'ятого року пiсля закiнчення будiвництва. Зазначенi позики надаються в порядку, який визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України; ( Частину першу статтi 16 доповнено пунктом 10-1 згiдно iз Законом N 2344-iV вiд 13.01.2005 )
11) першочерговий вiдпуск мiсцевих будiвельних матерiалiв на будiвництво iндивiдуальних жилих будинкiв i на капiтальний ремонт житла;
12) позачергове користування всiма видами послуг зв'язку, позачергове i безплатне встановлення домашнiх телефонiв, позачергове i безплатне обладнання житла засобами позавiдомчої охоронної сигналiзацiї;
13) першочергове придбання акцiй за їх номiнальною вартiстю на суму i за рахунок приватизацiйних майнових сертифiкатiв, виданих Герою Радянського Союзу, повному кавалеру ордена Слави, особi, нагородженiй чотирма i бiльше медалями "За вiдвагу", Герою Соцiалiстичної Працi, членам їх сiмей, якi проживають разом з ними; ( Пункт 13 статтi 16 в редакцiї Закону N 488/95-ВР вiд 22.12.95 )
14) першочергове придбання за рахунок власних коштiв акцiй за їх номiнальною вартiстю на половину суми виданих зазначеним в цiй статтi особам i членам їх сiмей, що спiльно проживають з ними, приватизацiйних майнових сертифiкатiв;
15) безплатний проїзд один раз на рiк (туди i назад) залiзничним транспортом у двомiсному купе спальних вагонiв швидких i пасажирських поїздiв, водним транспортом у каютах 1 класу (на мiсцях першої категорiї) експресних i пасажирських лiнiй, повiтряним або мiжмiським автомобiльним транспортом;
16) безплатне користування внутрiмiським транспортом (трамваєм, автобусом, тролейбусом, метрополiтеном, водними переправами) i поїздами примiського сполучення, а в сiльськiй мiсцевостi - автобусами примiських i мiжмiських маршрутiв, у тому числi внутрiрайонних, внутрi- та мiжобласних незалежно вiд вiдстанi i мiсця проживання; ( Пункт 16 частини першої статтi 16 в редакцiї Закону N 2344-iV вiд 13.01.2005 )
17) позачергове придбання квиткiв на всi види залiзничного, водного, повiтряного i автомобiльного транспорту;
18) щомiсячна виплата грошової компенсацiї витрат на автомобiльне паливо з розрахунку 50 лiтрiв високооктанового бензину на мiсяць вiдповiдно до дiючих цiн на паливо за наявностi особистого транспортного засобу; ( Пункт 18 статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 488/95-ВР вiд 22.12.95 )
19) позачергове користування усiма видами послуг пiдприємств торговельно-побутового обслуговування, при вiдвiдуваннi культурно-видовищних i спортивно-оздоровчих закладiв;
20) переважне право на залишення на роботi при скороченнi чисельностi чи штату працiвникiв незалежно вiд часу роботи на даному пiдприємствi, в установi чи органiзацiї, першочергове працевлаштування при лiквiдацiї пiдприємства, установи чи органiзацiї;
21) безплатне навчання i перенавчання нових професiй за мiсцем роботи в учбових закладах системи державної пiдготовки i перепiдготовки кадрiв, а також у платних навчальних закладах i на курсах;
22) надання зазначеним особам щорiчної оплачуваної вiдпустки, а також додаткової вiдпустки без збереження заробiтної плати термiном до трьох тижнiв на рiк у зручний для них час;
23) безплатне поховання з вiйськовими почестями померлого (загиблого) Героя Радянського Союзу, повного кавалера ордена Слави, особи, нагородженої чотирма i бiльше медалями "За вiдвагу", Героя Соцiалiстичної Працi; ( Пункт 23 статтi 16 в редакцiї Закону N 488/95-ВР вiд 22.12.95 )
24) спорудження на могилi померлого (загиблого) незалежно вiд часу смертi надгробка за встановленим Урядом України зразком. Додатковi витрати, пов'язанi iз змiною встановленого Урядом України зразка надгробка, оплачуються сiм'єю померлого (загиблого) чи органiзацiєю-спонсором; ( Пункт 24 статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 488/95-ВР вiд 22.12.95 )
25) виплата дружинi (чоловiку) i дiтям вiком до 18 рокiв у разi смертi (загибелi) одноразової допомоги в розмiрi п'яти прожиткових мiнiмумiв, затверджених законом на день смертi (загибелi), у розрахунку на мiсяць на одну особу. ( Пункт 25 статтi 16 в редакцiї Закону N 231-iV вiд 21.11.2002 )
Роздiл iV Заключнi положення
Стаття 17. Фiнансування витрат, пов'язаних з введенням
в дiю цього Закону
Фiнансування витрат, пов'язаних з введенням в дiю цього Закону, здiйснюється за рахунок коштiв державного та мiсцевого бюджетiв.( Частину першу статтi 17 виправлено згiдно з поправкою в ВВР, 1993, N 50 )
Пiдприємства i органiзацiї, якi видiляють благодiйнi кошти на потреби соцiального захисту ветеранiв вiйни, звiльняються вiд оподаткування їх виробничої дiяльностi на суму цiєї допомоги.
Витрати на поховання ветеранiв вiйни, зазначених у цьому Законi, здiйснюються за рахунок коштiв державного бюджету у порядку, що встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Пiдприємства, установи i органiзацiї, де працювали ветерани вiйни, подають допомогу в органiзацiї та фiнансуваннi ритуальних послуг при похованнi ветеранiв.
Могили ветеранiв є недоторканними i охороняються законом. Неповага до державних нагород, пам'ятникiв, обелiскiв, братнiх могил, могил ветеранiв вiйни карається за законом.
Стаття 17-1. Виплата разової грошової допомоги
Щорiчну виплату разової грошової допомоги до 5 травня в розмiрах, передбачених статтями 12-16 цього Закону, здiйснюють органи працi та соцiального захисту населення через вiддiлення зв'язку або через установи банкiв (шляхом перерахування на особовий рахунок отримувача) пенсiонерам - за мiсцем отримання пенсiї, а особам, якi не є пенсiонерами, - за мiсцем їх проживання чи одержання грошового утримання.
Вiйськовослужбовцям, особам начальницького та рядового складу органiв внутрiшнiх справ України, особам начальницького i рядового складу кримiнально-виконавчої системи України, якi проходять службу (крiм пенсiонерiв), виплата разової грошової допомоги здiйснюється шляхом перерахування коштiв органами працi та соцiального захисту населення на спецiальнi рахунки вiйськових частин, установ i органiзацiй за мiсцем їх служби.
Особам, якi вiдбувають покарання в мiсцях позбавлення волi або утримуються в лiкувально-трудових профiлакторiях (крiм пенсiонерiв), виплата разової грошової допомоги здiйснюється шляхом перерахування коштiв органами працi та соцiального захисту населення на спецiальнi рахунки установ кримiнально-виконавчої системи України.
Особи, якi не отримали разової грошової допомоги до 5 травня, мають право звернутися за нею та отримати її до 30 вересня вiдповiдного року, в якому здiйснюється виплата допомоги.
Громадянам, якi належать до кiлькох категорiй осiб згiдно з цим Законом, виплачується одна допомога - у бiльшому розмiрi.
Разова грошова допомога не виплачується в разi смертi отримувача до 5 травня або набуття громадянином статусу згiдно iз статтями 6, 7, 9, 10, 11 цього Закону пiсля 5 травня вiдповiдного року, в якому здiйснюється виплата допомоги.
Сума разової грошової допомоги, що належала особi згiдно з цим Законом i залишилася не одержаною у зв'язку з її смертю, не включається до складу спадщини i виплачується батькам, чоловiку (дружинi), дiтям особи, якiй передбачена виплата разової грошової допомоги, або родичам, що проживали разом з нею. ( Закон доповнено статтею 17-1 згiдно iз Законом N 968-iV вiд 19.06.2003 )
Стаття 18. Посвiдчення та нагруднi знаки для осiб,
на яких поширюється чиннiсть цього Закону
Ветеранам вiйни вручаються посвiдчення та нагруднi знаки. Порядок виготовлення та видачi посвiдчень i знакiв встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України та мiжнародними договорами, в яких бере участь Україна. ( Стаття 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 488/95-ВР вiд 22.12.95 )
Стаття 19. Поширення чинностi цього Закону на громадян iнших держав
Громадяни iнших держав, що перебували в складi колишнього Союзу РСР, якi є ветеранами вiйни, користуються всiма пiльгами i перевагами, передбаченими цим Законом, у разi переїзду на постiйне мiсце проживання в Україну.
Стаття 20. Громадськi органiзацiї та iншi об'єднання ветеранiв вiйни
Громадськi органiзацiї та iншi об'єднання ветеранiв вiйни в межах своїх повноважень сприяють розробленню рiшень органами законодавчої i виконавчої влади, представляють i захищають законнi iнтереси своїх членiв у державних органах i громадських органiзацiях, здiйснюють iншi повноваження, передбаченi законодавством України про об'єднання громадян.
Органи державної виконавчої влади, мiсцевi органи державної виконавчої влади i самоврядування, Уряд Автономної Республiки Крим у межах своєї компетенцiї надають ветеранським органiзацiям фiнансову пiдтримку, кредити з коштiв вiдповiдних бюджетiв, а також безплатно надають будинки, примiщення, обладнання та iнше майно, необхiдне для здiйснення їх статутних завдань. Ветеранськi органiзацiї звiльняються вiд плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергiєю та iншими послугами) в межах середнiх норм споживання (надання), телефоном у примiщеннях та будинках, якi вони займають.
Пiдприємства ветеранiв вiйни, на яких не менше нiж 60 процентiв вiд середньоспискової чисельностi працюючих становлять учасники бойових дiй та учасники вiйни, звiльняються вiд сплати податку на прибуток. ( Стаття 20 в редакцiї Закону N 488/95-ВР вiд 22.12.95 )
Стаття 21. Нагляд за виконанням цього Закону
Нагляд за додержанням i правильним застосуванням цього Закону усiма пiдприємствами, установами, органiзацiями, посадовими особами та громадянами здiйснюється Генеральним прокурором України i пiдпорядкованими йому прокурорами.
Стаття 22. Оскарження рiшень пiдприємств, установ
i органiзацiй, якi надають пiльги
Рiшення пiдприємств, установ i органiзацiй, якi надають пiльги, можуть бути оскарженi до районної державної адмiнiстрацiї, виконавчого комiтету мiської Ради або до районного (мiського) суду.
Ветерани вiйни та особи, на яких поширюється чиннiсть цього Закону, звiльняються вiд плати за оформлення документiв, юридичнi консультацiї, а також вiд судових витрат, пов'язаних з розглядом питань щодо їх соцiального захисту. ( Стаття 22 в редакцiї Закону N 488/95-ВР вiд 22.12.95 )
Стаття 23. Вiдповiдальнiсть посадових осiб i громадян
Посадовi особи i громадяни, виннi в порушеннi законодавства про соцiальний захист ветеранiв вiйни та їх сiмей, несуть вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України.
Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 22 жовтня 1993 року
N 3551-Xii


Закон №3551-Xii вiд 22.10.1993 (редакцiя на 01.12.2005)
"Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту"
Автор "Верховна Рада (Верховный Совет)"

Документ взято iз системи "Парус-Консультант"

Последнее обновление ( 16.01.2009 )
 
< Пред.   След. >